Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

IMVELAPHI

UMalandela
UMalandela kuthiwa uzalwa nguLuzumane kaMnguni kaGumede. Bonke laba kasazi ukuthi babekuphi  nendawo ngoba uMalandela yena simthola esakhe laphaya ngaphesheya komfula uMhlathuze egqumeni elaziwa ngokuthi kuseMandawe.  Wakha umuzi  wakhe wawubiza ngokuthi kusoDwini. Wakha lapho ngoba efuna indawo ephakeme. Kodwa akahlalanga isikhathi eside, ngoba wabuye wasuka sengathi amabombo wabuye wawabhekisa emuva, wawela uMhlathuze wenyukela ezintabeni zaseNKwenkwe. Wawela umfula owaziwa ngokuthi kuseMfule uma wedlula kancane edolobheni laseMalimede, bedlula njalo bakhwela ezintabeni zaseMthonjaneni, behlela emthonjeni woMkhumbane bagudla uPhathe, baze bawela uMkhumbane kanye noNzololo, baze bayofika ngasemfuleni iMpembeni, lapho sibona sengathi uMalandela wabona ukuthi usefikile eKhenani, ngoba kababange besadlula lapho. Sengathi yilapho aze akhothamela khona eshiya amadodana akhe agqamile okwakunguQwabe omdala noZulu omncane esandleni sikaNtombela kanye nondlunkulu wakhe uNozinja (UMaGwabini)
UZulu
Ekufeni kukaMalandela kwasala kwaba nombango phakathi kukaQwabe nomnawakhe uZulu.  Imbangela yengxabano kwakuzinkomo eziyinyoni kayiphumuli okwakungezikaNozinja, unina wabo. Lezi zinkomo ezibangwayo kwathi ngesikhathi uMalandela esekhona undlunkulu wakhe kwakungumuntu okhuthele kakhulu.  Wayethi uma enza imisebenzi yezandla abayifunayo babemnika izimbuzi, yena azishintshanise uma seziningi ngezinkomo.  IsiZulu sithi inkosana kamama indodana encane.  Ngakho-ke noZulu wayeyinkosana kanina uNozinja.  Ngalokho-ke uNozinja wasikela indodana yakhe encane uphawu kuzo zonke lezi zinkomo kanye nembuzi.  Wayengakwazi lokhu uQwabe.  Njengendlalifa kayise uMalandela wayelindele ukuthi uzodla konke okuyifa likayise ebala nezinkomo zikanina.  Indaba izosuka ngesikhathi sekukhothama uMalandela, lapho uQwabe esefuna ilungeleo lakhe lobukhosana, kwaphinda esika-Esawu noJakobe basendulo, ngoba watshelwa ngunina ukuthi konke kungokwakhe lokho obekungokayise kodwa hhayi lokhu okungokwakhe ngoba kuyifalikaZulu amabela lona ngoba engenakuthola lutho efeni likayise. 
Kwamthukuthelisakakhulu lokho uQwabe.  Ekushoneni kukaMalandela, ngishilo ukuthi wabashiya abafana bakhe kumnawakhe uNtombela nondlunkulu wakhe.  Ngakho isinqumo samchitha uQwabe, ngalokho wadikila wahamba washiya ikhaya walibhekisa ngasoLwandle wayokwakha ngaseziNtabeni zayoNgoye eduze komfula uMhlathuze.  Asazi-ke noma wayekhumbule amanzi alo mfula ngoba sokhumbula sikhumule kakhulu ngoMalandela ewela kaningi umfula uMhlathuze.Nangu uQwabe sesimthola eseshiya ikhaya le eBabanango, eyokwakha eduze nawo lomfula waseMhlathuze.  Abantu ahamba nabo uQwabe bazibiza ngokuthi bangabakwaQwabe.  Nezwe kwabangela kwaQwabe.  Ukuduka kukaQwabe kwanika uZulu ukuba asombuluke abheke abantu bakayise abase beshiwe ngumnewabo, waduka nezwe.  Ngakho-ke bonke abantu abasalaZulu eBabanango bazibiza ngokuthi bangabakwaZulu.  Kwase kungukuzaleka kwesibongo esidume kakhulu sakwaZulu.  Nendawo ababakhe kuyonyabizwa ngokuthi yindawo yakaZulu.  Isuka  eMthonjaneni ngaseNingizimu ize iyobanjwa izintaba zaseBabanango eNyakatho, kanti ngaseMpumalanga  lalidiya ngomfula iMfolozi emhlophe.  Kwakungelakwazulu lonke lelo.  UZulu uphile phakathi kweminyaka yawo-1627 kuya ku-1709. Akukho okukhulu nokubabazekayo esikuzwayo ngoZulu ngaphandle kokuthi ungumqambi wesizwe sakhe esincanyana.
AbakwaQwabe  
Abantu bakwaQwabe uma ukhuluma ngomlando wabo kufana nokuthi uphindaphinda umlando wakwaZulu ngoba imvelaphi yabo iyafana. Kuzokhumbuleka ukuthi uQwabe uzalwa nguMalandela kanye  noZulu.  Ngakho abantu bakwaQwabe badabuka kuMalandela njengabakwaZulu. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi ekuxabaneni kwala madodana kaMalandela, uQwabe okuyindodana enkulu wahamba walibhekisa ngasolwandle waze wakha eduze komfula uMhlathuze ngaphansi kwezintaba zoNgoye. Wakha umuzi wakhe wathi kuseMthandeni ebhinqa abakubo ngoba ethi kabamthandanga waze wehlukana nabo, ngakho-ke wayesethi kwafikela kubo kabamthande.  Kuthiwa isizwe sikaQwabe sanda kakhulu kangangokuba saphindwa kathathu uma siqhathaniswa nesomnewakhe. Kuthiwa sasisuka emgceleni wesizwe sakwaMthethwa siyofika esizweni sakwaDube ngasolwandle, siphinde siyofika ehlathini laseNkandla. Bese lehla liyokhawula ngomfula uMhlathuze. Nizokhumbula futhi ukuthi uMalandela wasuka eMandawe waya eBabanango,nakhu nendodana yakhe uQwabe sesimthola eduze kwalezi zintaba zaseMandawe.  Abantu bakwaQwabe babebizwa ngokuthi abakwaNozidiya ngoba amakhosikazi akhona ayefaka izidiya.  Ngesikhathi sekubusa uDingiswayo kwaMthethwa, kwaQwabe kwase kubusa uKhondlo.  Ebusela kuwo umuzi kakhokho wakheeMthandeni.  NoPhakathwayo indodana kaKhondlo yasebenzisa umuzi kayise eMthandeni. Kuthe uma uShaka ehlasela uPhakathwayo, abantu bakwaQwabe bathutha bayokwakha ngaphesheya koThukela eduze nomfula uMvoti.  Ngokukhumbula umuzi omkhulu okwakuyisigodlo esihlonishwa nguye wonke umuntu wakwaQwabe omncane nomdala, omusha nosekhulile, owesilisa nowesifazane, ngoba kwakungumuzi wawokhokho babo, kwathi ekusukeni kwabo bewela uThukela bafike bakha omunye uMthandeni phakathi kwakwaMaphumulo nakwaDukuza.  Noma singeke sibalandelanise bonke, kuze kufike kule nkosi ekhona njengamanje kodwa ukusuka phezulu ubukhosi bakwaQwabe busuka kuQwabe uqobo.
AbakwaKhuzwayo
abakwaKhuzwayo bavela kuKhuzwayo indodana kusengathi kaMahlobo kaSimamane.  Kwakufanele ukuba kube nguyena uKhuzwayo othatha ubukhosi bakwaQwabe koda ngesizathu simbe akwenzekanga lokho ngoba bathi uKhuzwayo kwasebuncaneni wayezazisa, futhi ekubeka ngokukhulu ukuqhosha lokhu ukuthi uyoba yinkosi ekukhothameni kukayise.  Wayenza nje izinto ezingathandeki ekhuzwanjalo, kodwa kube nhlanga zemuka nomoya nje.  Yikho aze athola leli gama lokuthi nguKhuzwayo, ngoba ekhuzwa njalo. Lokhu kwamfakela esikhulu isigcwagcwa emndenini. Kuthe sekufanele kukhonjwe ozothatha ubukhosi ekukhothameni kukayise, kwakhonjwa umnawakhe uLufutha. Kwamthukuthelisa lokhu uKhuzwayo wasuka kwelakubo wawela umfula iNonoti eyozifunela amdlelo aluhlaza ezweni elalivulekile lingenamuntu.  Wakha ngaphesheya kweNonoti kwehle njalo kuze kuyofika eNingizimu yoThukela. Abantu bonke ahamba nabo ababange besabizwa ngokuthi abakwaQwabe kodwa kwasekuthiwa ngabakwaKhuzwayo.Lokhu kwase kuyimpinda kubantu bakwaQwabe ukuba enye yamadoda akhona adobeikhaya ayozakhela esawo isibongo. Sizomkhumbula noQwabe ukuthi wehlukana kanjani nekubo wadela ubuzibulo. Nokuthi sona lesi sibongo sakwaQwabe sadaleka kanjani. Sekuphinde  uMansumpa-ke.Lokhu kusafakazela khona esaqala ngakho ukuthi izibongo zonke zidabuka emagameni abantu. Ngisho ngabe noma igama lomuntu lavela kanjani, isizukulwane sakhe kasinandaba nalokho kodwa sifuna ukumdumisa umsunguli wesibongo sabo. Nabantu bakwaKhuzwayo kababanga nandaba nokuthi leli gama likayisemkhulu laqambeka kanjani. Namuhla sinabantu bakwaKhuzwayo abaziqhenyayo ngesibongo sabo.Bayasithanda futhi kakhulu.
AbakwaMakhanya
Abantu bakwaMakhanya bahlobene kakhulu nabantu bakwaKhuzwayo. Ngingasho nje ukuthi abakwaMakhanya nabakwaKhuzwayo bayinto eyodwa, ngoba isigameko esiveze isibongo sakwaMakhanya sisukela emndenini wakwaKhuzwayo.  Nabo bazazi bengoMnguni kaGumede.  Kuthiwa ngesikhathi kwehlukana abakwaQwabe nabakwaKhuzwayo, basuka abakwaKhuzwayo bayokwakha phakathi koThukela neNonoti. Kodwa kwakuthi njalo uma kenemokhosi efuna isizwe bawele bonke uThukela baye ezweni lakwaQwabe lapho kwakonekomkhulu khona.  Ngakho kwase kunomndeni wakwaKhuzwayo owase uwele iNonoti.  Kwakuthi njalo uma kukhona umkhosi komkhulu lemindeni yakwaKhuzwayo ilindaneukuze ikhukhule kanyekanye isiya komkhulu.  Kwathi ngomunye unyaka kuzoba nomkhosi, lemindeni yamemana njengokujwayelekile.  Kanti kababuzanga elangeni, ngalolo suku ebusuku lana kakhulu imvula, kwagcwala imifula.  Uma sekufanele kuyiwe komkhulu, kwatholakala ukuthi laba abangaphesheya komfula kabakwazi ukuwela.  Babalinda babalainda laba abanye lutho ukufika.  Uma bezobabheka bathola ukuthi umfula udla izindwani kawuweleki.  Babona abafowabo bemi ngaphesheya bakhe umkhanya, bejiyelwe ukuthi benzenjani.  Base bethi laba abanye, hhay-ke ngeke sisamlinda, salani ninjalo, nakhe umkhanya lowo.  Kusukela lapho laba bantu baziwa ngokuthi bangabakwaMakhanya, ngoba balibala ukwakha umkhanya engabe isu lokuwela umfula ukuze kuyiwe komkhulu. Kuthiwa abakwaMakhaya babuye behlukana kabili.  Kukhona okwathi abanye bebaleka beqa uThukela, ngesikhathi sikaDingani, kwakhiona abasalayo. Bona bakha  laphaya eduze kwaseMpaphala ngaseNtumeni eShowe abazibiza ngokuthi ngabaseMambedwini, bakaMdingi, kanti ababalekela ulaka lukaDingani ngabakaNqetho.  UNqetho wabaleka nabalandeli bakhe waze wayofika kwelikaFaku emampondweni.  Kodwa ngenxa yokuthi abulawe, abantu bakwaMakhanya babuya bazokwakha phakathi kwaseZimbokodweni naseManzimtoti sebephethwe uMakhutha indodana kaDuze, kaMnengwa.  Nguye lo Makhutha okwaqanjwa ngaye ilokishi lakwaMakhutha uMbumb
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s