Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

Njakaba kaSophane no Mkhayiphi

uSophane indodana kaKhndlo, Unjakaba kaSophane, Sphane uzale uNjakaba, Njakaba wazala uFunwayo no Masukendaweni. Ngenkathi bechithwa impi yelembe abakaQwabe sebehlukana indlunkulu siwela uThukela, kwasala uNjakaba owayakhe lapha phansi kaBhoza endaweni yayibizwa ngokuthi yisoLimeni ngenxa yokuvunda kwendawo. Ngenxa yokuthi ulimi lwesiNguni bantu bakaQwabe bebethefula baesebenzisa oya, no ye mebekhuluma babe sebethike bona iso Yimeni okwagcina sekubizeka ngokuthi iso Yemeni. Wakha muzi wakhe wathi kusekuLungenaye, ebhinqa bakwabo echaza kuthi selunge naye ushaka. uNjakaba behola linye ibutho le Lembe belizinze kulendawo. uNjakaba ulwe zimpini ziningi zakaZulu. Nanamhlanje sizukulwane sakhe sisatholakala oNgoye endaweni yasoYemeni. Ihubo lakwaLunganaye lithi:  Nantu yengo lwezizwe jiji, ziyasiyenga zizwe wena kaNdaba omkhulu.

 

uMkhayiphi kaMncinci enye ndoda yakaQwabe yasala noNjakaba, ngenkathi bechitheka bakaQwabe, Mkhayiphi utholakala sezinze phezu komfula sikhwebezi, walwa ziningi zimpi zakazulu, Wayephumile kweyaseNdondakusuka, Esandlwana, uze wasala ngezimpi zoSuthu noMandlakazi ngakhona ngasesikhwebezini ethi zolanda izinkomo zakhe.uMkhayiphi uzale Makhubalo obengaphansi kwebutho ingobamakhosi, waba inxenye yempi yasesandlwana waze wahlomula ngesibhamu. Enye yamadodakazi kaMkhayiphi igane silo sasoNdini. Ihubo lisetshenziswa indlu kaMkhayiphi: naNgu Qwabe kaMalandela inkosi bayibeke zithebeni awuzwe Qwabe, awuzomthndayo.

Advertisements