Ubumbano LwamaQwabe

kaQwabe, uNgoye, eMthandeni

Nqetho

Nqetho wayengeye yandodana kaKhondlo.. UKhondlo wayenamadodana amaningi esingabala oPhakathwayo , uNomo, uVubukulwana, uGodolozi , uGodide(hhayi owakwaNtuli), uSophane kanye naye uNqetho. Mabechitheka abakwabo emva kokwehlulwa empini, wasala yena waba mungani muukhulu kashaka waze wamubeka kuthi kube yena inkosi yabantu bakaQwabe abasalayo, sizwa kuthiwa uNqetho yize wayemuhlobo mukhulu kaShaka kodwa wayenenzondo ngokushabalaliswa kubukhosi bakubo…Kuthiwa uyena yedwa wayephimisa mathe phambu kweLembe kodwa angajeziswa… Kathi sekuphethe uDingane kwaZulu umbomboshi omunyama, uDinagane wayenovalo ntameni engabathembi abangabakangani kashaka wayebahlasela athumele impi kuthi babulawe…uNqetho washeshe wakubona lokho wabe sezithathela izinkomo kwakungezikashaka sekungezikaDingane wabe sefuduka nabantu bakubo okwakungabakaKhuzwayo, Makhanya nabanye wafike wabhaca kaCele Ndaweni namuhla kuthiwa se groutville wabhaca kaMagaye, wakha buhlobo naye wathi sakhe buhlobo bantu bakaQwabe ahamba nabo baqala basina bazibethela emasimini abantu bakaCele, washeshe wakubona Nqetho lokhu kuthi kuzobaxanisa noMagaye wabe segadla kuQala, wanqoba kulompi wafuduka nabantu bakhe waze wafika kuFaku emapondweni..wafike wakha buhlobo noFaku, Faku wayesemuthatha nqetho njengendodana yakhe waze wamuganisela ndodakazi yakhe. Ngokusa uNqetho wamjikela uFaku wamuhlasela wanqoba uNqetho,  wathi sazihlalele kamunandi nabantu bakubo uNqetho wahlaselwa uDingane ngeshwa yehlulwa impi yakhe uNqetho.  Walimala kakhulu kulompi uMndeni wabe suhlanganisa makhanda bona kuthu akukuhle iqhawe life lidliwa zinhlungu futhi kubonakale kuthi ngeke asinde, wabe seqedelwa lowomndondo osele. Kodwa ngenxa yokuthi uNqetho wabe sekhotheme uFaku wahlomisa impi ezohlasela bantu bakaNqetho, bavele bathutha babuya bazokwakha phakathi kwaseZimbokodweni naseManzimtoti sebephethwe nguMakhutha indodana kaDuze, kaMnengwa. Nguye lo Makhutha okwaqanjwa ngaye ilokishi lakwaMakhutha eMbumbulu.

 

 

UNqetho wazala uLufutha2(wesibili) , uLufutha waza uMnengwa owazala uDuze, UDuze wazala uMakhutha owazala uMtambo, uMtambo wazala uDabulesinye..

Isigameko esivese isibongo sakwaMakhanya sisukela emndenini wakwaKhuzwayo. Nabo abakwaMakhanya bazazi bengoMnguni kaYeyeye(kaGumede).

Kuthiwa ngesikhathi kwehlukana abakwaQwabe nabakwaKhuzwayo, basuka abakwaKhuzwayo bayokwakha phakathi koThukela neNonoti. Kodwa kwakuthi njalo uma kunemikhosi efuna isizwe bawele bonke uThukela baye ezweni lakwaQwabe (eMthandeni) lapho kwakunekomkhulu khona.

Ngakho kwase kunomndeni wakwaKhuzwayo owase uwele iNonoti. Kwakuthi njalo uma kukhona umkhosi komkhulu le mindeni yakwaKhuzwayo ilindane ukuze ikhukhule kanyekanye isiya komkhulu. Kwathi ngomunye unyaka kuzoba nomkhosi , le mindeni yamemana njengokwejwayelekile. Kanti kababuzanga elandeni, ngalolo suku ebusuku lana kakhulu imvula,kwagcwala imifula. Uma sekufanele kuhanjwe kuyiwe komkhulu, kwatholakala ukuthi laba abangaphesheya komfula kabasakwazi ukuwela. Balinda balinda laba abanye lutho ukufika. Uma bezobabheka bathola ukuthi umfula udla izindwani kawuweleki. Babona abafowabo bemi ngaphesheya bakhe umkhanya, bejiyelwe ukuthi benzenjani. Base bethi laba abanye hhayi-ke ngeke sisalinda,salani ninjalo, nakhe umkhanya lowo. Kusukela lapho laba bantu baziwa ngokuthi ngabakwaMakhanya, ngoba balibala ukwakha umkhanya engabe bazama isu lokuwela ukuze kuyiwe komkhulu. Kuthiwa abakwaMakhanya babuye behlukana kabili. Kukhona okwathi ab anye bebaleka beqa uThukela, ngesikhathi sikaMbombosh’omnyama(inkosi uDingane kaSenzangakhona), kwakhona abasalayo. Bona bakha laphaya eduze kwaseMpaphala ngaseNtumeni eShowe abazibiza ngokuthi ngabaseMambedwini, bakaMdingi, kanti ababalekela ulaka lukaDingane ngabakhe uNqetho lo ebengikhuluma ngaye ngenhla.

Advertisements